Przepisy dotyczące emisji ze statków morskich

Logistics and transportation of International Containers

Promowanie praktyk ekologicznych

W dniu 1 stycznia 2020 r. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wdrożyła rozporządzenie w sprawie globalnego pułapu siarki dla paliw morskich na poziomie 0,50%, gdyż wcześniejsze ograniczenie (3,50%) pozwalało na uwalnianie zbyt dużej ilości tlenków siarki do atmosfery.

Obszary Kontroli Emisji (ECA) pozostają na poziomie 0,1% S z 2015 r. Ponadto, załącznik VI MARPOL został zmieniony w celu ustalenia bardziej rygorystycznych norm emisji NOx, w szczególności w odniesieniu do eksploatacji statków w wyznaczonych obszarach kontroli emisji. Silniki o mocach znamionowych powyżej 130kW, zainstalowane na statkach eksploatowanych w ECA podlegają normom określonym w załączniku VI Tier III NOx podczas pracy na obszarach ECA.

Wyznaczenie poziomu emisji siarki IMO 2020 ma na celu promowanie ekologicznych praktyk w przemyśle; na szczęście już ustalone limity utorowały drogę dla bardziej przyjaznej dla środowiska żeglugi morskiej. Kluczowym przykładem są limity IMO NOx Tier III. Mają one zastosowanie do silników zainstalowanych po 1 stycznia 2016 r., które działają na obszarach ECA i ustanawiają ścisły limit ich emisji.

W odniesieniu do rynku europejskiego, przepisy Tier III wchodzą w życie w ramach europejskich portów ECA na Morzu Północnym i Morzu Bałtyckim z dniem 1 stycznia 2021 r. Przemysł żeglugowy, przy wsparciu ram regulacyjnych IMO, rozpoczął już przejście w kierunku zrównoważonej przyszłości.

IMO przyjęła i będzie nadal rozwijać limity mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zawartości siarki w oleju opałowym statków oraz wdrożenie dalszych środków mających na celu zmniejszenie śladu środowiskowego w przemyśle morskim.

Redukcja emisji siarki

Aby zapewnić dopuszczalne wartości siarki, zgodne z nowymi wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), operatorzy statków mają kilka możliwości. Jedną z nich jest przejście na paliwo o niższej zawartości siarki, zgodne z nowymi przepisami IMO – jednakże koszty, dostępność oraz specyfikacje nowego paliwa do stosowania w silnikach morskich są nadal niepewne.

Inną możliwością jest wykorzystanie płuczek do usuwania zanieczyszczeń z wydechów statków, co pozwoliłoby na dalsze stosowanie paliw o wyższej zawartości siarki.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) dokonała przeglądu dostępności oleju opałowego o niskiej zawartości siarki, zgodnej z wymogami i nakazała wprowadzenie globalnego limitu siarki paliwa wynoszącego 0,50% od stycznia 2020 r. Wymóg ten stanowi uzupełnienie limitu 0,10% siarki na akwenach północnoamerykańskich, amerykańskich Karaibach, Morzu Północnym i Bałtyckim - Obszarach Kontroli Emisji Siarki (SECA).

Statki z zainstalowanymi systemami oczyszczania spalin będą mogły nadal korzystać z HSFO.

Dopuszczalne wielkości emisji siarki

Container Cargo freight ship Terminal in Hongkong, China

Różne dopuszczalne wartości emisji siarki

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie emisji siarki przewiduje maksymalnie 0,10% jej zawartości dla statków w portach UE. W niektórych krajach UE ramowa dyrektywa wodna ogranicza zrzut wody płuczkowej. Belgia i Niemcy zakazały odprowadzania wody z płuczki w wielu obszarach, ograniczając działanie płuczek otwartych. Inne kraje UE mogą pójść w tym kierunku, bez wspólnie uzgodnionej praktyki UE.

W Chinach od dnia 1 stycznia 2020 r. statki działające w śródlądowych obszarach ECA (rzeka Jangcy i Xijiang) wykorzystują paliwo o zawartości siarki nieprzekraczającej 0,10%. To samo będzie miało zastosowanie na obszarze Hainan Coastal z dniem 1 stycznia 2022 r. Ponadto, zrzut ścieków z płuczek jest zakazany na śródlądowych Obszarach Kontroli Emisji (ECA), wodach portowych i wodach Zatoki Bohai.

California's Air Resources Board (ARB) stosuje ograniczenia siarki 0,10% w promieniu 24 mil morskich od wybrzeża Kalifornii. Rozporządzenie nie zezwala na stosowanie innych opcji niż gaz morski o niskiej zawartości siarki lub olej napędowy (DMA lub DMB). Może zostać przyznane tymczasowe zwolnienie, w związku z przeprowadzeniem badań naukowych, umożliwiające zastosowanie płuczki.

Wniosek należy przesłać przed wpływem na wody Kalifornii. Po formalnym przeglądzie rozporządzenia, ustawodawcy kalifornijscy postanowili zachować go jako uzupełnienie wymogów Trybunału. Oba zestawy przepisów muszą być przestrzegane podczas wpływania do portu w Kalifornii.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla transportu morskiego