Warunki korzystania z usługi Brenntag Connect

DigiB B.V., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona zgodnie z prawem holenderskim (zwana dalej „Operatorem”) jest podmiotem należącym do Grupy Brenntag, światowego lidera w dystrybucji produktów chemicznych, oraz obsługuje serwis internetowy i platformę informacyjną „Brenntag Connect” (zwane dalej „Portalem”) i oferuje zarejestrowanym użytkownikom (osobom fizycznym, użytkownicy tej samej firmy muszą rejestrować się indywidualnie, aby zabezpieczyć przydział indywidualnego konta indywidualnej osobie fizycznej) różne funkcje (jeśli zostały aktywowane), takie jak zamawianie (i zamawianie ponowne) oraz zgłaszanie chęci zakupu produktów przez internet, sprawdzanie historii zamówień, przeglądanie nowych produktów, dostęp do odpowiednich dokumentów związanych z produktem i zamówieniem. Podczas korzystania z Portalu użytkownik będzie zawsze stosować się do zasad wyszczególnionych w niniejszych Warunkach Korzystania z Usług oraz obowiązujących przepisów.

Tip of fountain pen writing

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1.1 Poniższe Warunki Korzystania z Usług dotyczą wyłącznie korzystania z Portalu. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków w przyszłości ze skutkiem natychmiastowym.

1.2 W przypadku wszelkich potencjalnych aktualnych i przyszłych transakcji internetowych za pośrednictwem Portalu obowiązują udostępnione w Portalu ogólne warunki i postanowienia dotyczące sprzedaży i dostaw (zwane dalej „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży”) podmiotu należącego do Grupy Brenntag i dokonującego sprzedaży (zwanego dalej „Sprzedającym”). Warunki i postanowienia użytkowników lub ich klientów kolidujące z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług lub Ogólnymi Warunkami Sprzedaży nie będą obowiązywać, o ile, jeśli dotyczy, Sprzedający nie potwierdzi wyraźnie ich ważności w formie pisemnej (na potrzeby niniejszych warunków „forma pisemna” obejmuje pocztę elektroniczną i faks).

2. REJESTRACJA

2.1 Każdy użytkownik zainteresowany korzystaniem z usług Portalu, jeśli nie został aktywnie zaproszony jako istniejący klient, może wysłać odpowiednie zgłoszenie rejestracji do Operatora. Użytkownik prześle wszelkie dane wymagane przez Operatora, a następnie upewni się, że takie dane będą aktualne przez cały okres przetwarzania jego wniosku i/lub rejestracji. Po dostarczeniu pełnych wymaganych danych Operator podejmie według własnego uznania decyzję o rejestracji użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany o statusie rejestracji przez Operatora w formie pisemnej

2.2 Operator jest uprawniony do odmowy lub unieważnienia rejestracji bez podania przyczyny. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub odmowę rejestracji.

3. HASŁO I ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

3.1 Wraz z potwierdzeniem zgłoszenia rejestracji każdy użytkownik otrzyma indywidualną nazwę użytkownika w formie jego zarejestrowanego adresu e-mail oraz indywidualne hasło. Dostęp do usług Portalu będzie możliwy wyłącznie po wprowadzeniu tych dwóch rodzajów danych uwierzytelniających.

3.2 W razie utraty tych danych identyfikacyjnych lub uzasadnionego podejrzenia, że strona trzecia w sposób niepożądany uzyskała dostęp do danych identyfikacyjnych logowania, użytkownik jest zobowiązany do bezzwłocznej zmiany hasła i poinformowania o tym Operatora w formie pisemnej.

3.3 Użytkownik jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia Operatora w formie pisemnej o odejściu z danej firmy innych pracowników lub stron trzecich (np. konsultantów), którzy znają dane uwierzytelniania opisane w punkcie 3.1, jednak nie później niż w chwili rozwiązania stosunku pracy lub innej formy współpracy, aby wykluczyć wszelkie nieprawidłowe wykorzystanie danych uwierzytelniania użytkownika. Wszelkie wykryte występujące lub potencjalne przypadki nieprawidłowego użytkowania Portalu wymagają bezzwłocznego zgłoszenia Operatorowi. W takich przypadkach Operator bezzwłocznie zarejestruje nowe dane uwierzytelniania lub co najmniej ustawi nowe hasło użytkownika oraz poinformuje o tym użytkownika w formie pisemnej.

3.4. Do czasu otrzymania powiadomienia o takim rozwiązaniu współpracy lub nieprawidłowym użytkowaniu użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie publikowane deklaracje i treści bądź za wszelkie inne agresywne zachowania związane z Portalem ze strony pracownika lub strony trzeciej, których dotyczy rozwiązanie współpracy

3.5 Użytkownik nie będzie zamieszczać żadnych treści ani zawartości, które a) w jakikolwiek sposób naruszają lub zagrażają prawom Operatora lub jakichkolwiek stron trzecich (zwłaszcza prawom do nazwy, prawom osobistym, prawom dotyczącym znaków towarowych, prawom autorskim, itp., b) są nielegalne lub c) zawierają wirusy, narzędzia pirackie lub niechciane masowe wiadomości poczty elektronicznej (spam). Użytkownik jest zobowiązany do stosowania się do wszelkich obowiązujących praw własności intelektualnej i innych praw własności stron trzecich i nie może zawierać jakichkolwiek nielegalnych porozumień bądź podejmować działań lub uzgodnionych praktyk, które mogą prowadzić do naruszenia prawa antymonopolowego.

3.6 Operator jest uprawniony do usuwania zamieszczonych niestosownych treści oraz do wykluczenia użytkownika z dalszego korzystania z Portalu, zwłaszcza w przypadku publikacji treści niemoralnych, nielegalnych lub szkodliwych dla działalności.

3.7 Operator zastrzega sobie prawo do zgłaszania naruszeń obowiązującego prawa władzom odpowiedniego kraju, w którym użytkownik prowadzi działalność. Ponadto Operator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń oraz do wyczerpania innych potencjalnych dróg działania dostępnych w przypadku naruszenia Warunków Korzystania z Usług.

4. ZGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA / SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA PRODUKTY

4.1 W oparciu o listę produktów oraz ceny zamieszczone w Portalu, które stanowią wyłącznie niewiążące informacje handlowe, użytkownik może wysłać zgłoszenie zamówienia, aby zamówić (lub zamówić ponownie) produkty od Sprzedającego za pośrednictwem Portalu (zwane dalej łącznie „Zamówieniem”). Aby zakończyć proces składania Zamówienia, użytkownik musi wybrać produkt, ilość, miejsce dostawy oraz termin dostawy. Następnie użytkownik musi wprowadzić numer referencyjny zlecenia zakupu. Kliknięcie przycisku „Wyślij” w obszarze Zamówienia lub koszyka (kasy) oznacza wiążące w sensie prawnym dla użytkownika złożenie oferty zakupu.

4.2 Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedający zbada jego wykonalność, przekaże powiadomienie odbioru użytkownikowi oraz, w zależności od sytuacji, przekaże (i) potwierdzenie zamówienia (przyjęcie oferty zakupu) lub (ii) kontrofertę uwzględniającą potencjalne zmiany ilości, ceny i/lub terminu dostawy. Wszystkie zamówienia (lub ponowne zamówienia) złożone przez użytkownika za pośrednictwem Portalu wymagają akceptacji/potwierdzenia w formie pisemnej (wystarczy wiadomość poczty elektronicznej) ze strony Sprzedającego lub dorozumianej akceptacji/potwierdzenia poprzez realizację zamówienia. Wszystkie kontroferty natomiast wymagają akceptacji/potwierdzenia w formie pisemnej (wystarczy wiadomość poczty elektronicznej) ze strony użytkownika lub dorozumianej akceptacji/potwierdzenia poprzez realizację płatności w celu zawarcia wiążącej umowy dostawy.

4.3 Dalsze informacje dotyczące ogólnych procesów składania zamówień, zawierania umów i dostaw można znaleźć w OWS, dostępnych na stronie www.brenntag.com.

5. USUNIĘCIE REJESTRACJI

Każdy użytkownik może zażądać usunięcia swojej rejestracji w dowolnej chwili, wysyłając odpowiednie żądanie do Operatora w formie pisemnej. Po usunięciu rejestracji (z odpowiednim powiadomieniem o pozytywnym usunięciu) użytkownik natychmiast straci prawo do korzystania z usług oferowanych przez Portal. Obowiązują odpowiednie ustawowe wymogi w zakresie przechowywania danych lub inne podstawy uzasadniające przechowywanie danych. Operator jest uprawniony do usunięcia istniejącej rejestracji bez podania przyczyny, jeśli – w uzasadnionej ocenie Operatora – użytkownik podał fałszywe informacje podczas rejestracji lub w razie naruszenia Warunków Korzystania z Usług lub obowiązującego prawa przez użytkownika. Użytkownik zostanie powiadomiony przez Operatora w formie pisemnej o usunięciu rejestracji. W razie usunięcia rejestracji operator bezzwłocznie usunie wszelkie dane osobowe użytkownika, jeżeli nie będzie miał innych podstaw do przetwarzania tych danych Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usuwanie profili rejestracji.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1 Odpowiedzialność Operatora dotycząca obsługi Portalu jest ograniczona do rażącego zaniedbania lub działania umyślnego Operatora, jego prawnych przedstawicieli lub pełnomocników. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku odpowiedzialności wynikającej z utraty życia, obrażeń ciała lub pogorszenia stanu zdrowia lub w razie zawinionego naruszenia zobowiązań będących istotną częścią umowy w sposób zagrażający realizacji celu umowy (zobowiązanie zasadnicze) bądź odpowiedzialności za produkt lub w innych przypadkach obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej. Z wyjątkiem działania umyślnego, rażącego zaniedbania i szkód wynikających z utraty życia, obrażeń ciała lub pogorszenia stanu zdrowia odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty typowych przewidywalnych szkód w chwili rejestracji użytkownika, która w żadnym przypadku nie może przekroczyć 100 000 EUR za jeden przypadek i na jeden rok, z wyłączeniem jakichkolwiek przypadków odpowiedzialności za szkody pośrednie, uboczne, wynikowe oraz za straty finansowe oraz utraty zysków.

6.2 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane z wykorzystaniem jego konta użytkownika i/lub danych przekazanych w celach wykraczających poza przeznaczenie Portalu. Użytkownik podejmie wszelkie uzasadnione działania mające na celu a) zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi do jego konta użytkownika i/lub udostępnianych danych oraz b) zapewnienie zgodności z wszelkimi zobowiązaniami umownymi na rzecz Operatora oraz z obowiązującymi przepisami ustawowymi działań swoich, swoich prawnych przedstawicieli, pełnomocników lub jakichkolwiek innych stron trzecich oraz c) zapewnienie nieszkodliwości danych przekazywanych do Portalu pod względem zagrożeń cyfrowych, np. m.in. złośliwego oprogramowania, ataków wirusów itp. Odpowiedzialność użytkownika jest wyłączona, jeśli takie nieprawidłowe korzystanie z Portalu lub jego zainfekowanie jest spowodowane okolicznościami pozostającymi poza uzasadnioną kontrolą użytkownika.

7. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zwalnia z odpowiedzialności i zabezpiecza Operatora przed wszelkimi roszczeniami wnoszonymi przez innych użytkowników lub inne strony trzecie przeciw Operatorowi w związku z naruszeniem ich praw, jeśli takie naruszenie zostało spowodowane przez jakiekolwiek zawinione działania lub zaniechania opisane w punkcie 6.2. Użytkownik pokryje również uzasadnione koszty poniesione przez Operatora w związku z wymaganymi formami obrony prawnej, w tym wszelkie opłaty sądowe i za pomoc prawną. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania Operatorowi bezzwłocznie, zgodnie z prawdą i wyczerpująco wszystkich informacji wymaganych do oceny roszczenia oraz obrony w przypadku roszczenia wnoszonego przez strony trzecie.

8. GWARANCJA

8.1 Operator nie gwarantuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie a) kompletności i dokładności wszelkich informacji zamieszczonych w Portalu oraz b) braku usterek technicznych Portalu, w szczególności i) braku ciągłej i nieprzerwanej dostępności Portalu i jego zawartości lub ii) braku kompletnego i dokładnego wyświetlania/odtworzenia treści opublikowanych przez użytkownika. Usługi Portalu są oferowane przez Operatora bezpłatnie i bez jakichkolwiek zobowiązań prawnych w zakresie ciągłości działania. Operator zastrzega sobie prawo, aby w dowolnej chwili a) całkowicie lub częściowo, tymczasowo lub trwale zaprzestać obsługi Portalu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia lub b) uzależnić korzystanie z Portalu od opłat wnoszonych przez użytkowników.

8.2 Operator nie przejmuje treści opublikowanych w Portalu przez stronę trzecią jako swoich własnych.

8.3 Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika i spowodowane przez opieranie się na dokładności, kompletności i nieszkodliwości treści opublikowanych w Portalu przez jakąkolwiek stronę trzecią.

9. WYKORZYSTANIE DANYCH I OCHRONA DANYCH

Informacje dotyczące kategorii, zakresu, miejsca i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych wymaganych podczas rejestracji oraz do realizacji transakcji komercyjnych są dostępne w nasze Polityce Prywatności.

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEGLĄDAREK I URZĄDZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW (Storefront)

Dla użytkowników (storefront) wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Portalu są obecnie określone poniżej i mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Zapewnienie odpowiednich wymagań technicznych umożliwiających korzystanie z Portalu leży w wyłącznej gestii użytkownika. W celu uzyskania najnowszych informacji zalecamy zapoznanie się z dokumentacją Salesforce dotyczącą wymagań dla przeglądarek: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.networks_communities_browser_support.htm&type=5

DesktopPLATFORMYAPPLE® SAFARI®GOOGLE CHROME™MICROSOFT® EDGE (WINDOWS® 10 ONLY)MICROSOFT® INTERNET EXPLORER® 11MOZILLA® FIREFOX®
Apple® macOS® DesktopObsługa najnowszych stabilnych wersji przeglądarekObsługa najnowszych stabilnych wersji przeglądarekNie obsługiwaneNie obsługiwaneObsługa najnowszych stabilnych wersji przeglądarek
Microsoft® Windows® DesktopNie obsługiwaneObsługa najnowszych stabilnych wersji przeglądarekObsługa najnowszych stabilnych wersji przeglądarekZakończenie wsparcia na dzień 31 grudnia 2020 r.Obsługa najnowszych stabilnych wersji przeglądarek
Mobile devicesPLATFORMYAPPLE® SAFARI®GOOGLE CHROME™MICROSOFT® EDGE (WINDOWS® 10 ONLY)MICROSOFT® INTERNET EXPLORER® 11MOZILLA® FIREFOX®
Android™ Phone and TabletNie obsługiwaneObsługa najnowszych stabilnych wersji przeglądarekNie obsługiwaneNie obsługiwaneNie obsługiwane
iOS Phone and TabletObsługa najnowszych stabilnych wersji przeglądarekNie obsługiwaneNie obsługiwaneNie obsługiwaneNie obsługiwane
Windows® 8 PhoneNie obsługiwaneNie obsługiwaneNie obsługiwaneZakończenie wsparcia na dzień 31 grudnia 2020 r.Nie obsługiwane
Windows® 10 PhoneNie obsługiwaneNie obsługiwaneObsługa najnowszych stabilnych wersji przeglądarekNie obsługiwaneNie obsługiwane
stan na Feb. 7 '22

11. POCEDURA ZGŁASZANIA REKLAMACJI

11.1 Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, można składać:

  • a. w formie pisemnej na adres: Brenntag Polska sp. z o.o., ul. J. Bema 21 47-224, Kędzierzyn-Koźle (z zalecaną adnotacją "Reklamacja", przy czym adnotacja ta nie jest obowiązkowa)
  • b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: connect@brenntag.pl (z zalecanym tematem: "Reklamacja", przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy)

11.2 Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko, dokładny adres lub adres e-mail), a także krótki opis przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

11.3 Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na adres fizyczny lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji lub z którego reklamacja została wysłana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamacje.

11.4 Skorzystanie z procedury reklamacyjnej przez Użytkownika jest dobrowolne.

12. PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU

12.1 Wszelkie kwestie związane z korzystaniem z Portalu i interpretacją warunków korzystania z niego oraz wszelkie spory powstałe w związku z nimi podlegają prawu holenderskiemu z wyłączeniem norm kolizyjnych i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

12.2 Miejscem prawnego rozstrzygania wszelkich sporów będzie Amsterdam w Holandii. Ma to również zastosowanie, jeśli użytkownik nie jest objęty ogólną jurysdykcją w Holandii lub UE bądź jego miejsce zamieszkania jest nieznane w chwili wszczęcia postępowania.

(Status: 2022-02-18)