Midsection Businessman Working In Office

Terms & Conditions

Below you can find documents defining general rules and guidelines.

SEVESO Brenntag Romania

The Brenntag site situated in Gării Str no 1, Chiajna, Ilfov County, falls under the criteria for minor tier sites, stated in Law 59/20.08.2019. The National Environmental Agency was notified of this with the document registered under 13736/20.08.2012. This site holds a Major Accidents Prevention Policy and an Internal Emergency Plan.

The main activity of Brenntag SRL consists of import and distribution of chemical poducts, which means that the main operations on this site are storage and handling of chemicals that are sold as raw materials for all industries (over 50% of the volumes go to industries like food, pharma, cosmetics, animal nutrition and water treatment). Products are stored in specialized warehouses (according to storage incompatibilities principles), on racks or in block storage spaces. All warehouses have secondary containments in order to collect any accidental spills and to prevent environmental contamination. All warehouses are equipped with fire detection. The site holds permanent stocks of specific neautralizing agents for the handled chemicals. Other activities on the site include filling of liquid products into smaller packages and production of industrial cleaning agents, antifreeze or various dilutions of liquids.

Besides the administrative and warehouse buildings, on the site you can also find different green spaces, with a orchard and vines (that cover around 20% of the site’s surface) and a waste water treatment plant.

Brenntag SRL stores on this site, in suitable packages, products that are classified as dangerous for the aquatic environment, liquid and solid oxidants (products that can intensify a fire), mixes of and organic peroxides (products that can intensify a fire), toxic products (that pose danger to human health if they are inhaled or ingested) and flammable liquids (that can catch fire if they reach a certain concentration in air and if a source of fire reaches this mix).

The site is equipped with smoke detection (sensors that trigger the fire alarm in the presence of smoke), heat detection (sensors that trigger the fire alarm in if temperatures go over the value of 60℃) and lower explosion limit detection (sensors that trigger the fire alarm if the solvent concentration in air is over 10% of the lower explosion limit). The site is also equipped with a civil alarm system, that uses the typical disaster sounds (5 sound of 16 sec each, with 10 sec breakes between them) and the sound of alarm stop (one 2 min sound).

The coordination of alarming, intervention, evacuation and remediation activities is done, on a site level, by the Emergency Cell constituted with Brenntag employees.

In the unlikely event (under normal on site activities) of toxic gases release, we will sound the civil alarm system, we will intervene for limiting the effects and neutralization with our specialized intervention teams and the nearby population will only need to take cover from the eventual cloud of chemicals.

Falling under the criteria stated in Law 59/2016, our site is inspected on a yearly basis by the Fire Fighting Department ”Dealul Spirii” București-Ilfov, National Environmental Agency and Environmental Guard; the last inspection took place in September 2018.

One of the Departments of Brenntag SRL is the HSE Department that holds all necessary information related to this subject and can provide any further details:

Raluca Pîntea
S.C. Brenntag S.R.L.
Regional HSE Manager CEE
raluca.pintea@brenntag.ro

Seveso Brenntag Romania

INFORMAȚII COMUNICATE PUBLICULUI, conform obligațiilor ce derivă din articolul 14 din Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase (obligația de a întocmi partea 1 din anexa 6 la Lege)

1. numele sau denumirea comercială a operatorului și adresa completă a amplasamentului:

Amplasamentul SC Brenntag SRL din Str Gării nr 1, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, județul Ilfov, cod poștal 004070, coordonate: 44°27’50’’ N și 25°58’39’’ E, telefon 021 436 04 92, fax 021 436 04 22

2. confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de punere în aplicare a prezentei legi și că notificarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau raportul de securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente;

Amplasamentul intră sub incidența Legii 59/2016, fiind un obiectiv de nivel inferior, conform notificării transmise către Agenția de Mediu, numărul 13736/20.08.2012.

În conformitate cu prevederile legale, a fost actualizată și înaintată către Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov, respectiv ISU București-Ilfov, Politica de Prevenire a Accidentelor Majore în care sunt implicate substanșe periculoase, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov cu numărul 15651/29.09.2017.

3. explicarea, în termeni simpli, a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului;

Principalul obiect de activitate al Brenntag SRL este comerțul cu ridicata al produselor chimice, ceea ce înseamnă că pe amplasament se desfășoară activități de depozitare și manipulare produse chimice, care sunt vândute ca și materii prime pentru toate industriile (peste 50% din cantitățile de produse pe care le comercializăm sunt adresate industriilor alimentară, farmaceutică, producătoare de cosmetice, nutriție animală și tratări ape). Depozitarea produselor se face în depozite specializate (respectându-se principiile incompatibilității la depozitare), pe rafturi metalice sau pe podea. Toate depozitele sunt prevăzute cu cuve de retenție sau bașe, pentru colectarea unor scurgeri accidentale, pentru a preveni contaminarea factorilor de mediu. Toate depozitele sunt prevăzute cu detecție de incendiu. Pe amplasament se găsesc în permanență stocuri de neutralizanți specifici produselor manipulate. De asemenea, pe amplasament se desfășoară și activități de transvazare produse lichide, din ambalaje mari în ambalaje mai mici, dar și activități de producție detergenți industriali, antigel sau diluții de produse lichide.

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece deține depozite de produse chimice conform cod CAEN 5210 – Depozitări.

Pe amplasament se află, pe lângă clădirea de birouri și depozitele de produse și spațiu verde cu livadă și viță de vie (care acoperă aproximativ 20% din suprafață) și o stație de tratare ape uzate.

4. denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a anexei nr. 1, denumirile generice ori categoria generală de periculozitate a substanțelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicându-se în termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase;

Pe amplasament sunt depozitate în ambalaje conforme destinației și compatibile cu produsul conținut -produse clasificate ca și periculoase pentru mediul acvatic, produse lichide și solide oxidante (care întrețin arderea sau pot agrava un eventual incendiu), amestecuri de peroxizi organici (care pot agrava un eventual incendiu), produse toxice (care pot dăuna sănătății dacă sunt înghițite sau inhalate) și lichide inflamabile (care pot lua foc în cazul în care ating o anumită concentrație în aer și dacă asupra amestecului format intervine o sursă de foc).

5. informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic;

Amplasamentul este dotat cu detecție de fum (senzori care declanșează alarma de incendiu în prezența fumului sau a prafului), temperatură (senzori care declanșează alarma de incendiu la temperaturi de 60℃) și senzori de limită inferioară de explozie (care declanșează alarma de incendiu în prezența vaporilor de produse inflamabile, în concentrație de 10% față de limita minimă la care amestecul de produs în aer poate lua foc). Amplasamentul este dotat și cu o centrală de alarmare a populației din zona vecină, care transmite semnalul de alarmă pentru dezastre (5 sunete a cîte 16 secunde, cu pauze de 10 secunde între ele) și sunetul de încetarea alarmei (un sunet continuu de 2 minute).

Coordonarea internă a activităților de alarmare, intervenție, evacuare și remediere se face de către Celula de Urgență constituită în cadrul companiei.

În situația puțin probabilă în condiții normale de desfășurare a activităților pe amplasament a unei degajări de produse toxice prin inhalare, este prevăzută alarmarea cu mijloace proprii de alarmare (sirena de alarmare a populației), intervenția echipelor specializate de pe amplasament pentru limitare și neutralizare (cu folosirea echipamentului individual de protecție avut în dotare), adăpostirea populației în scopul izolării de acțiunea substanței periculoase.

În plus, operatorul anunță autoritățile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, Comisariatul județean al Gărzii de Mediu).

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării în caz de incendiu sau explozii, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

  • îndepărtați-vă de locul accidentului;
  • nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere; dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
  • părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident; în cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
  • ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

6. data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22;

Fiind obiectiv care se încadrează în prevederile Legii 59/2016, amplasamentul Brenntag SRL este controlat anual de către ISU ”Dealul Spirii” București-Ilfov, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Garda de Mediu, ultimul control tematic pentru verificarea conformării cu prevederile Legii 59.2016 având loc în luna noiembrie 2019.

Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art 22 din Legea 59/2016 pot fi obținute, la cerere, la sediul societății – persoană de contact: Raluca Pîntea – Șef Departament Prevenire.

7. detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva cerințelor de la art. 22.

În structura de organizare a Brenntag SRL există Departamentul Prevenire și Protecție care deține toate informațiile necesare legate de acest subiect și poate furniza informații suplimentare. Persoană de contact:

Raluca Pîntea
S.C. Brenntag S.R.L.

Regional HSE Manager CEE
raluca.pintea@brenntag.ro